आजका सब खराब
इतिहासमा राम्रो देखिने छन्
यो खतराको प्रारम्भ
आज भएको छ
हामी सब निरुपाय
टोलाउँदै
गन्दैछौँ
खराबहरूको सङ्ख्या
जो हुनेछन् असल भोलि
ती खराबहरूको
आज सत्तामा जाने उपक्रम चल्दै छ ।