शान्ति क्षेत्रे क्रान्ति क्षेत्रे समवेता युयुत्सव
शान्तिका क्रान्तिकास्चैव किमकुर्वन्ति संजय ।

थुन्दा छोड्दा समक्रित्वा लाभालाभौ जयाजयौ
ततो क्रान्तिकारीस्च नैवम पापमवास्यसी ।

यदा यदा हि राज्यस्य ग्लानिर्भवती हरतरह
अभ्युत्थानम राज्यस्य तदात्मानम सृज्यम्यहम ।

परित्राणाय साधुनाम बिनाशाय च दुश्क्रिताम
राज्य संस्थापनार्थाय सम्भवामी युगे युगे ।

बत्तिसपुतली, काठमाडौं