भित्रै बन्डा, बाहिरै भागबन्डा ।
बन्डाभित्रै, आउछन फ्रेस अन्डा ।।
टन्टा—लन्ठा, बन्छ ठन्डा र पन्डा ।
बन्डाले नै, हल्लने हुन्छ झन्डा ।। १।।

बन्डाभित्रै, हुन्छ डन्डा दरिलो ।
बन्डा मिल्दा, हुन्छ जन्डा कसिलो ।।
बन्डा मिल्दा, गर्न पाईन्छ धन्दा ।
बन्डा पाये, भाग्छ कानून फन्दा ।। २।।

मास्यौ हाम्ले, झ्याउ सिध्दान्त —वाद ।
निस्क्यो नौलो, भागबन्डे - कुवाद ।।
भित्रै बन्डा, बाहिरै क्या छ बन्डा ।
बन्डा पाये, बज्दछन शङ्ख—घण्टा ।। ३।।

कैले लेख्ने, देशको सम्विधान ?
बन्डा नै हो, मूल सिध्दान्त काम ।।
बन्डाबाटै, खर्च धानौ चुनाबी ।
बन्डा होस् यो, पाँच बर्सै गुलाबी ।। ४।।

सत्ता बन्डा, घुस हिस्सा दलाली ।
देशै बन्डा, गर्नुमै राष्ट्रवादी ।।
बन्डा यौटा, ठिम्मरे वाद हाम्रो ।
सत्ता चल्ने, ‘भाग–वादै’ छ राम्रो ।।५।।
धादिङ