सुन्दैन भन्दा कुनै, कस्तो जमाना हरे ।
गर्दैन धन्दा कुनै, कस्तो जमाना हरे ।

कंगाल बन्दै गए, जन्ता सबै हेर त्यो,
छोड्दैन चन्दा कुनै, कस्तो जमाना हरे ।

बाँच्नै न मर्नै सके, भन्दा कतै मर्छु क्वै,
खै काँ छ फन्दा कुनै, कस्तो जमाना हरे ।

गाह्रो छ संसारको, गन्ती बुझी सक्छ को,
उल्टो नगन्दा कुनै, कस्तो जमाना हरे ।

होसै कहाँ खुल्छ त्यो, मूर्खै छ जो आफनै,
खाल्डो नखन्दा कुनै, कस्तो जमाना हरे ।

खलङ्गा– ९, सल्यान
हालः मैतीदेवी, काठमाडौं