पहिले यार हुन्छ
यारसँग प्यार हुन्छ
अनि प्यार प्यार हुन्छ
अनि प्यारप्यार प्यारप्यार हुन्छ ।

अनि च्यार च्यार हुन्छ
अनि क्यार क्यार हुन्छ
अनि क्यारक्यार क्यारक्यार हुन्छ ।

अनि ङ्यारन्ग्यार न्गूरन्गूर हुन्छ
रिसले जुर्जुर हुन्छ
मानिस थुरथुर हुन्छ ।

जीन्दगीका सपना सबै चकनाचूर हुन्छ
जिन्दगी लास्टै झूर हुन्छ
तर आवश्यकता यति क्रुर हुन्छ
मानिस मजबूर हुन्छ
मानिस मजबूर हुन्छ ।

काठमाडौं