गरी पाप श्रीखण्डको लेप दल्छ
छरे बीज कोदो कहाँ धान फल्छ ।

छ आलोकको चाह आगो न तेल
न राख्छौ सलेदो कहाँ दीप बल्छ ।

मदोन्मत्त मान्छे पछारिन्छ पक्कै
दुबो हुन्छ उस्तै ठुलो वृक्ष ढल्छ ।

अरूको भरोशा गरी उफ्रिने हो !
गरे बन्द पानी कहाँ घट्ट चल्छ ?

डुबोस् तालमा वा नुहाओस् सदैव
कडा हुन्छ ढुङ्गा कहाँबाट गल्छ ।

सुर्खेत