चुनाव जनताको अदालत 
स्वयंका लागि स्वयंको फैसला । 

गलत दिए चौपट सही दिए, 
आफूबाट आफ्नै हिफाजत ।

भै सही निर्णायक, 
छानौं लायक नायक । 

विराटनगर