कतै कतै भाङ् लाग्यो
कतै कतै सुरा
अनेक रङ्ग अनेक ढङ्ग
आफ्ना आफ्नै कुरा
जोगी सररर ........ !

अरु सबै झोले ढाक्रे
आफैं मात्रै ठिक्क
कतै कति मान भाउ
कतै भने दिक्क
जोगी सररर...... !

कुन तालमा मादल बज्यो
कुन ताल मजूरा
कुन तालमा सरकार नाच्यो
कुन तालमा भुरा 
जोगी सररर ..... !

धिन्ताङ ताङ मादल बज्यो
छिन्छिन् मजूरा
टाप तालमा सरकार नाच्यो
झ्याप तालमा भुरा
जोगी सररर .......!

सत्ताधारी !
हाईहाई
प्रतिपक्षी !
हाईहाई
जोगी सररर
जोगी सररर .....!